6 Latijn-Wiskunde

Focus op de grote Latijnse auteurs en flinke dosis wiskunde en wetenschappen.

Wie Latijn volgt, kiest voor een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het cultuurhistorische een voorname plaats innemen. De studie van de klassieke talen kan een belangrijke bijdrage leveren tot de vorming van het abstracte denken, tot de zin voor analyse en nauwkeurig werken.
In de derde graad wordt de klemtoon verlegd van grammatica en woordenschat naar het ontleden van teksten van de grote Latijnse auteurs. 


De component wiskunde klimt naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, ruimtemeetkunde, analyse, statistiek en kansrekenen.


Er zijn ook 2 lestijden "vrije ruimte" voorzien. Onze school vult deze 2 uren in met het vak seminarie. Het eerste seminarie wordt besteed aan het eindwerk. Daarnaast kies je 1 vrij seminarie waarin je onder begeleiding van de leerkracht minstens de helft van de tijd zelfstandig aan het werk gaat. Je bereidt zelf een onderdeel voor: je stelt dat voor aan de medeleerlingen of je verwerkt individueel de voorgestelde leerstof. Daarover is er geen proefwerk. De leerkracht oordeelt permanent over de vooruitgang die je maakt op basis van tussentijdse evaluaties.


Mogelijke disciplines zijn: media, woordkunst, het sociale aspect in de eigentijdse film, Italiaans, Spaans, psychologie, mode, artistieke initiatie, sociaaleconomische initiatie, economie voor niet-economisten, uitbreiding wiskunde, de Groote Oorlog …

Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Seminarie 2
Wiskunde 6
Totaal 33u