6 Latijn-Moderne talen

Focus op Latijn en Moderne talen, minder op wiskunde en wetenschappen


Aandacht voor parate communicatieve vaardigheden in de moderne talen.

Wie Latijn volgt, kiest voor een vorming waarin het taalkundige, het literaire en het cultuurhistorische een voorname plaats innemen. De studie van de klassieke talen kan een belangrijke bijdrage leveren tot de vorming van het abstracte denken, tot de zin voor analyse en nauwkeurig werken.


In de derde graad wordt de klemtoon verlegd van grammatica en woordenschat naar het ontleden van teksten van de grote Latijnse auteurs.
Aangevuld met de component moderne talen, gaat de aandacht naar het ontwikkelen van parate communicatieve vaardigheden.
Voor wiskunde kan je kiezen tussen 3 of 4 lestijden per week.


Er zijn ook 2 lestijden "vrije ruimte" voorzien. Onze school vult deze 2 uren in met het vak seminarie. Het eerste seminarie wordt besteed aan het eindwerk. Daarnaast kies je 1 vrij seminarie waarin je onder begeleiding van de leerkracht minstens de helft van de tijd zelfstandig aan het werk gaat. Je bereidt zelf een onderdeel voor: je stelt dat voor aan de medeleerlingen of je verwerkt individueel de voorgestelde leerstof. Daarover is er geen proefwerk. De leerkracht oordeelt permanent over de vooruitgang die je maakt op basis van tussentijdse evaluaties.


Mogelijke disciplines zijn: wetenschappen voor niet-wetenschappers, media, woordkunst, het sociale aspect in de eigentijdse film, Italiaans, Spaans, psychologie, mode, artistieke initiatie, sociaaleconomische initiatie, economie voor niet-economisten, de Groote Oorlog …

Aardrijkskunde 1
Duits 2
Engels 3
Esthetica 1
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Latijn 4
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Seminarie 2
Wiskunde 3/4
Totaal 32/33u